Monday, January 25, 2021 | 02:52 PM

संपादकीय

नव्या वर्षातली गुंतवणूकवाट

नवं वर्ष सुरू होत असताना बरेचजण काही ना काही संकल्प करतात

संपर्क

मुख्य कार्यालय

दैनिक कृषीवल वेश्‍वी, अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०९.

दूरध्वनी: ०२१४१-२२२२९०/२२२७६१
फॅक्स: ०२१४१-२२२७६२

संपादकीय विभाग ई-मेल: krushivalnews@gmail.com / daily.krushival@gmail.com
जाहिरात विभाग ई-मेल: raigadkrushival@gmail.com
मुंबई कार्यालय

ए-५ आयओनिक १८, ऑर्थर बंदर रोड,कुलाबा, मुंबई ४०० ००५.

दूरध्वनी: ०२२-२२८८४५३८

संपादकीय विभाग ई-मेल: krushivalnews@gmail.com / daily.krushival@gmail.com
जाहिरात विभाग ई-मेल: raigadkrushival@gmail.com


Go To Top